Keresés
Főoldal » Dokumentumok » SZMSZ
 • Főoldal
 • Események
 • Vezetőség, kapcsolat
 • Önkormányzati rendészet
 • Vagyonvédelem
 • Rendészeti önvédelem
 • Katonai közelharc
 • Sport szekció
 • Galéria
 • Médiamegjelenések
 • Nemzetközi képviselőink
 • Partnereink
 • Barátaink akik már nem járnak közöttünk
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Edzések

Magyar Közelharc-Kézitusa Szövetség

Szervezeti és Működési Szabályzat

TARTALOMJEGYZÉK


I. BEVEZETÉS

A Szervezeti és Működési Szabályzat a Szövetség munkaszervezete szervezeti és működési viszonyainak szabályozásával foglalkozik, így tartalmazza:

 • a Szövetség, működésére jellemző, nagyrészt hosszabb időre érvényes adatokat, alapvető elveket és előírásokat, a tevékenységi körét,
 • a Szövetség irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozásait,
 • a Szövetség vezető és ellenőrző szerveit, azok feladatait és jogkörét, a dolgozók jogait és kötelezettségeit.

Az SZMSZ betartása (betartatása) a Szövetség tagjainak, vezetői tisztségviselőinek és alkalmazottainak elsőrendű kötelessége.II. SZÖVETSÉG ALAPADATAI

1./ A Szövetség neve: Rendészeti Kiképzők Szövetsége
A szövetség rövidített neve: R.K.SZ.

2./ A Szakszövetség székhelye: 1093 Budapest, Mátyás u 9. sz.

3./ A Szövetség működési területe: Magyarország

4./ Az alapítás éve: 2005.

5./ A Szövetség tevékenysége: Sport, oktatás, rendezvényszervezés,

Kiegészítő TEÁOR szám szerint tevékenysége:

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
74.13 Piac- és közvélemény-kutatás
74.40 Hirdetés
74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
92.61 Sportpályák, stadionok működtetése
92.62 Egyéb sporttevékenység
Oktatás

6./ A Szövetség határozatlan időre alakult.

7./ A Szövetség KSH számjele:

8./ A Szövetség pénzforgalmi jelzőszáma: HU48 11600006-00000000-20730778

9./ A Szövetség számlavezetője: Erste Bank ZRt.

10./ A Szövetség adóigazgatási jelzőszáma: 18258686-1-41III. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

III. 1. A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló küldöttgyűlés.

A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek az RKSZ tagszervezeteinek a küldöttei, a megyei képviselők és az elnökségi tagok. A küldöttgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

A küldöttgyűlés határozatképességére, összehívásának módjára, a küldöttgyűlés napirendjére, hatáskörére, határozathozatalára, a tisztségviselők megválasztására, a szövetség rendes és rendkívüli küldöttgyűlésére és a küldöttgyűlésre vonatkozó egyéb részletes szabályozást az Alapszabály tartalmazza.

III. 2. Elnökség

A Szövetség tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban a Szövetség ügyintéző-képviselő szerve az Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a Szövetség más szervének hatáskörébe utalt.

Az Elnökség feladataira, kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekre, az Elnökség tagjaira, jogaira és kötelezettségeire, működésére vonatkozó egyéb szabályozást az Alapszabály és az Elnökség ügyrendje tartalmazza.

A Szövetség Elnöksége 3 főből áll, akiket a küldöttgyűlés választ meg öt évre.

Az Elnökség tagjai:

 1. Társadalmi elnök
 2. Ügyvezető elnök
 3. Sport-tecnikai szakigazgató
 4. Rendészeti koordinációs szakigazgató
 5. Titkár

III. 3. Felügyelő Bizottság

A küldöttgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A küldöttgyűlés választja meg a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait öt éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő.

Az Felügyelő Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének részletes szabályait a Szövetség Alapszabálya és a Felügyelő Bizottsági szabályzata állapítja meg.

III. 4. Sportfegyelmi Bizottság

A Szövetség tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal, sportszakemberekkel szembeni fegyelmi eljárások lefolytatására a küldöttgyűlés Sportfegyelmi Bizottságot választ. A Sportfegyelmi Bizottság létszámát a küldöttgyűlés úgy határozza meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységét. A Sportfegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés öt éves időtartamra választja meg.

A Sportfegyelmi és Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének részletes szabályait a Szövetség Alapszabálya és Fegyelmi szabályzata állapítja meg.

III. 5. Megyei elnökségek

A Szövetség megyei elnökségeket hoz létre. A megyei elnökségek részben önálló jogi személyek, a Szövetség szervezeti egységei. Bejegyzésüket a Szövetség ügyvezető elnöke realizálja a Fővárosi Bíróságnál, az RKSZ nyilvántartási számának /perszáma szerint.

A Megyei Elnökségek hatáskörét feladatait az elnökség, valamint a Szövetség Alapszabálya állapítja meg.IV. A SZÖVETSÉG SZERVEZETI EGYSÉGEI

IV. 1. Elnökség

IV.1.1. Társadalmi elnök

A Szövetség legfőbb tisztségviselője, aki biztosítja a Szövetség részére a működéséhez szükséges társadalmi kapcsolatokkal rendelkező hátteret. A küldöttgyűlés választja meg hat évre annak érdekében, hogy az esetleges tisztújítások során a Szövetség működésé- ben a folyamatosság biztosítva legyen. Visszahívása is a küldöttgyűlés hatásköre 4/5-ös többségi szavazati aránnyal. Feladata az Elnökség üléseinek levezetése, kizárólagos javas latot tehet az ügyvezető elnök személyére. Segíti a küldöttgyűlés határozatainak valamint az Elnökség döntéseinek végrehajtását. Kapcsolatot tart a megyei elnökökkel, a sajtóval, az együttműködő társadalmi szervezetekkel, felügyeli és segíti a honlap szerkesztését. Népszerűsíti a Szövetséget. Koordinálja a nagyjelentőségű rendezvényeken, fesztiválokon az RKSZ megjelenését. Képviseli a Szövetséget a társadalmi szervezetek, együttműködő partnerek előtt, illetőleg a rendezvényeken. A társadalmi elnök a Szövetség valamennyi testületének az ülésén szavazati joggal részt vehet. Javaslatot tehet projektekre, témákra, napirendekre. Az Elnökség nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyvezető elnök esetében.

IV.1.2. Ügyvezetö Elnök

A Szövetség végrehajtó szervének legfőbb tisztségviselője a Szövetség ügyvezető elnöke. Az ügyvezető elnököt a társadalmi elnök jelöli öt éves időtartamra, illetőleg kezdeményezheti a visszahívását is. Az ügyvezető elnök az Elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét.

A hivatalos szervek előtt a társadalmi elnök és az ügyvezető Elnök képviseli a Szövetséget, azonban gazdasági jellegű témák esetében az ügyvezető elnök személye nem nélkülözhető.

Az ügyvezető elnök gyakorolja a Szövetség dolgozóival kapcsolatos munkáltatói, fegyelmi, utalványozási jogköröket.

Az ügyvezető elnök feladataira és hatáskörére vonatkozó részletes szabályozást az Alapszabály és az elnökség ügyrendje tartalmazza.

Az elnök, képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.

IV.1.3. Szakigazgatók

A Szövetség küldöttgyűlése 2 szakigazgatót választ öt éves időtartamra.

A szakigazgatók - a kialakított munkamegosztás szerint - ellátják az egyes szakterületek (képzések) irányítását és felügyeletét. Ellátják továbbá az megyei elnökségek szakmai felügyeletét, irányítását, képviseletét.

Rendszerezik és tárgyalásra előkészítik az egyes szakterületekről beérkező ajánlatokat, javaslatokat. A Sport-tecnikai szakigazgató az ügyvezető elnök általános helyettese.

IV.1.4. Kincstárnok

A Szövetség kincstárnokát a elnökség választja öt évre a rendes tagok közül. A kincstárnok feladataira vonatkozó szabályozást az Alapszabály és egyéb vonatkozó szabályzatok tartalmazzák.

IV.1.5. Oktatási Bizottság

A Oktatási Bizottság ( főkiképzök) a szakigazgatók közvetlen irányítása alatt működő, annak munkáját segítő általános hatáskörű szakmai és etikai kérdésekkel foglalkozó szakmai szerv.

A Oktatási Bizottság feladataira, működésére, tagjaira vonatkozó részletes szabályozást az Alapszabály és a bizottság Elnökség által jóváhagyott működési szabályzata tartalmazza.

IV.1.6. Titkár

A titkár a küldöttgyűlési és elnökségi határozatok keretei a Szövetség hivatali munkáját és gazdálkodását segíti. Meghatalmazás alapján képviseli a Szövetséget.

A titkárt az elnökség nevezi ki határozott vagy határozatlan időtartamra. A titkár a Szövetség hivatali /Iroda/ munkaszervezetének a vezetője.

A titkár feladataira és hatáskörére vonatkozó szabályozást az Alapszabály és egyéb vonatkozó szabályzatok tartalmazzák. Kiemelt feladata a „Határozatok Könyve” naprakész állapotba tartása.

IV.1.7. Bizottságok

A Szövetség Elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó vagy ideiglenes - bizottságokat hozhat létre, illetőleg referenseket jelölhet ki. A bizottságok tagjait és a referenseket az Elnökség nevezi ki.

A bizottságok és referensek feladatait és hatáskörét a bizottságok működésének részletes szabályozása az Elnökség által jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.

A bizottságok és referensek véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták őket.

A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottságok üléseire meg kell hívni a Szövetség elnökeit.

Állandó bizottságok:

 • Okatási
 • Edzői
 • Orvosi
 • Jogi
 • Sajtó és Média
 • Szponzori
 • Informatikai

 • Alapszabály
 • Küldöttgyűlési határozatok

Elnökségi szintű rendelkezések:

 • Elnökségi határozatok

Szövetség - munkaszervezeti szintű rendelkezések:

 • Szervezeti és Működési Szabályzat
 • Szabályzatok

A Szövetség hivatali munkaszervezete a Gazdasági Iroda, melynek vezetője és irányítója a kincstárnok. A gazdasági iroda működésre vonatkozó részletes szabályozást az Alapszabály és az Iratkezelési és Irattározási szabályzat tartalmazza.V. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS, BÉLYEGZŐHASZNÁLAT

A Szövetséget hivatalos eljárások során a Szövetség társadalmi és ügyvezető elnöke képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Az Ügyvezető elnök e jogkört az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Szövetség tisztségviselőire átruházhatja.

A Szövetség jegyzése akként történik, hogy a Szövetség képviseletére jogosult az előírt, előnyomott vagy nyomtatott név alá teljes nevét - a hiteles cégaláírási címpéldánynak megfelelően – aláírja. A gazdasági kötelezettség vállalás esetén az ügyvezető elnök aláírása kötelező.

Bélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a Szövetség hivatalos elnevezését tüntetik fel.

A Szövetségen kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges.

A bélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket jegyzésre jogosult írt alá és az aláírása alatt a nevet feltüntették. A Szövetség bélyegzőit sorszámozni kell, s a jogos használónak át kell adni.

A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.

A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos lapban érvényteleníteni kell.

Az Ügyvezető elnök távolléte, illetve akadályoztatása (rendes szabadságon, táppénzen, ill. külföldi kiküldetése) esetén a meghatalmazás alapján a Sport-technikai szakigazgató helyettesíti.


 • A Szövetség jóváhagyott költségvetésében szereplő kiadások esetében - az ott előirányzott feladatokra vállalhat kötelezettséget az elnök.
 • A Szövetség költségvetésében nem szereplő kiadások esetében az Ügyvezető elnök kötelezettséget vállalhat, de beszámolóval tartozik az elnökségnek.

A bankszámla feletti rendelkezés hagyományos módon, papír alapon ill. elektronikus úton folytatható. A hagyományos módon történő banki műveletek kizárólagos jogosultja az ügyvezető elnök (bankszámlaszerződés szerint). A megyei elnökök alszámlát vezetnek, melynek rendelkezési jogosultsága, s a kapcsolatos felelősség is az övék.

A Szövetség dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja, átruházott jogkörben az Ügyvezető elnök felett a Szövetség társadalmi elnöke, az összes többi dolgozó felett az Ügyvezető elnök jogosítványa a munkáltatói jogok gyakorlása.


Az Ügyvezető elnök hatáskörébe tartozik:

 • a munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása,
 • munkajogi felelősség megállapítása, kártérítés kiszabása,
 • fizetés nélküli szabadság kiadása,
 • belföldi kiküldetés engedélyezése,
 • külföldi kiküldetés engedélyezése,
 • tanulmányi szerződés megkötése,
 • képzés, továbbképzés, oktatás engedélyezése,
 • a Szövetség egészét érintő munkaidő és pihenőidő meghatározása,
 • a Szövetség egészét érintő bérpolitikai elvek meghatározása,
 • a munkabérek megállapítása,
 • a dolgozók jutalmazásának engedélyezése,
 • munkaügyi vitában a munkáltatói döntés meghozása,
 • a munkavégzés irányítása, ellenőrzése, felelősségre vonása,
 • a túlmunka, készenlét elrendelése,
 • a rendes szabadság kiadása.

Az Ügyvezető elnök kötelessége a Munkatörvénykönyv munkavégzés szabályaira vonatkozó előírások betartása és betartatása.IX. ÜZLETI TITOK MEGŐRZÉSE

A Szövetség minden alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkokat, valamint a munkáltatóra, illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni.

Senki nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna.

A munkavállaló az üzleti titok megszegésével munkaügyi felelősséggel tartozik.

Üzleti titkot képeznek azok az ismeretek, tények, adatok, információk, üzleti elképzelések, amelyek a Szövetség rendeltetésszerű működéséhez szükségesek, ugyanakkor azok nyilvánosságra kerülése, illetéktelen személyek birtokába jutva, veszélyeztetik a rendeltetésszerű működést, a Szövetség megítélését, gazdasági érdekeit.

A fentebb leírtakon túl üzleti titok körébe tartoznak mindazon dokumentumok, anyagok, amelyeket a munkaszervezet vezetését ellátó igazgató írásbeli rendelkezéssel annak minősít.Záró rendelkezés

A jelen szabályzatot a szövetség elnöksége 2011. évi október 12. napján fogadta el. A szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.A Szervezési és Működési Szabályzat pdf formátumban megtekinthető ide kattintva

Rendészeti Kiképzők Szövetsége
Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Erdőkerülő u. 12
tel.: +36-20-240-5335
oldal tetejére / oldaltérkép / impresszum